ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ PURE AQUA

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Vamvakaki
Download Related Documents

 Αρ. Προκ. 547

AQUA PURE

 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Αντιδραστήρες σταθερής κλίνης για την παρεμπόδιση καθίζησης θειϊκού ασβεστίου κατά την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού: PURE-AQUA’ με κωδικό ΓΓΕΤ ISR_3347 το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ‘Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες’ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα
 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents’
Project Members
Prof. Maria Vamvakaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  24/7/2014
BL
BR