ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Demetrios Anglos
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 545 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων» (ΠΟΛΙΤΕΙΑ)» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να καλύψει μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα.Abstract

Το αντικείμενο έρευνας που αφορά στην εν λόγω θέση του έχει ως εξής:

Α) έρευνα στην ανάπτυξη τεχνικών λέιζερ και οργανολογίας για την επιτόπια ανάλυση υλικών και συντήρηση/αποκατάσταση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και μνημείων,

ή/και

Β) έρευνα σε καινοτόμες τεχνικές λέιζερ για την ανάλυση, διάγνωση, συντήρηση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

·         Πτυχίο/δίπλωμα Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών, Γεωλογίας), Πολυτεχνείου ή Επιστήμης της Συντήρησης

·         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού (σε Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Γεωλογία, Μηχανική, Επιστήμη Συντήρησης) συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται παραπάνω

·         Γνώσεις και εμπειρία:

-   στη μελέτη και ανάλυση υλικών με έμφαση στον χαρακτηρισμό αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων και την συντήρηση αυτών

ή

-   .σε πειραματικές τεχνικές μελέτης, ανάλυσης ή/και κατεργασίας υλικών με λέιζερ

·         Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εξασφαλισμένη αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί η απασχόληση στο έργο (για τους άρρενες υποψηφίους).

 

Επιθυμητά προσόντα

·         Εμπειρία σε κάποιες από τις παρακάτω εξειδικευμένες περιοχές εκτιμάται θετικά: Φασματοσκοπίες LIBS, Raman, LIF, THz, απεικονιστικές τεχνικές, καθαρισμός/φωτοαποδόμηση υλικών με λέιζερ.

·         Η διάθεση για ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε σχετικά θέματα βασικής έρευνας αιχμής θα συνεκτιμηθεί.

·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια

·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

 

Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο, Κρήτη.

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης σύμβασης:  1 Οκτωβρίου 2014.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου.

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 25/08/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου καθ. Δημήτριο Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας) στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της προκήρυξης

·         Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης

·         Συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr και anglos@iesl.forth.gr) απευθείας από τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου.

 

Οποιαδήποτε αίτηση υποβολής υποψηφιότητας παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

 

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) και στα τηλέφωνα 2810-391353 και 2810-391301

Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, καθ. Δημήτριο Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391154.


 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πλέον κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.

Ο υποψήφιος/ Η υποψήφια που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης Διευθυντή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεγείς/ η επιλεγείσα θα αποκλείεται.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣProject Members
Prof. Demetrios Anglos


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  23/7/2014
BL
BR