θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο 3D-Neuroscaffolds

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Emmanuel Stratakis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «3D-NEUROSCAFFOLDS: 3Δ (Τρισδιάστατα) ικριώματα υποδοχής νευρικών βλαστικών κυττάρων: αναπτύσσοντας Νευροεμφυτεύματα και Νευροαισθητήρες»το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στη δράση «ERC Grant Schemes» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα για την εκπόνηση διδακτορικής δια&ta


Abstract

ARISTEIES

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη με χρήση Λέιζερ τρισδιάστατων μικρο/νανο-ικριωμάτων, και χημική λειτουργικοποίηση αυτών προκειμένου να υποδεχθούν καλλιέργειες Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Επιστήμη Πολυμερών
·         Εμπειρία στη χρήση τεχνικών αυτο-οργάνωσης πολυμερών (self-assembledpolymers)
Επιθυμητά προσόντα
·         Γνώση χρήσης Η/Υ
·         Γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Προϋπολογισμός: 8994,38 ευρώ
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1 Ιουλίου 2014
Διάρκεια Συνεργασίας: 6 μήνεςμε δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου
 
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 12/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο Δρα. Εμμανουήλ Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr)
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. Emmanuel Stratakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  3/6/2014
BL
BR