ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Chatzinikolaidou
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Invitro αξιολόγηση οστεοεπαγωγικών βιομιμητικών και πολυμερικών σύνθετων βιοϋλικών-ικριωμάτων για ανάπλαση οστίτη ιστού - OSTEOBIOMIMESIS» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 Abstract
ARISTEIES

 

 

Αντικείμενο Έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών για βιολογικό έλεγχο κυτταροτοξικότητας, και μελέτης κυτταρικής προσκόλλησης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης. 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως η Επιστήμη Υλικών, η Βιολογία, ή Χημεία
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές χρήσης κυτταροκαλλιέργειας
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Προϋπολογισμός: 11031,35 ευρώ
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1 Ιουλίου 2014
Διάρκεια Συνεργασίας: 7 μήνες
 
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 12/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο Δρα. Μαρία Χατζηνικολαϊδου (mchatzin@materials.uoc.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο Δρα. Μαρία Χατζηνικολαϊδου (mchatzin@materials.uoc.gr) τηλ. 2810-394276
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
 
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Maria Chatzinikolaidou


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  3/6/2014
BL
BR