2 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα PHOTOPEPMAT

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Anna Mitraki
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Σχεδιασμός, παραγωγή, και φωτο-δόμηση αυτοοργανωμένων πεπτιδίων και πρωτεϊνών που προορίζονται για εφαρμογές βιοϋλικών – PHOTOPEPMAT’το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές

 Abstract

ARISTEIES

 

Αντικείμενο Έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά τον σχεδιασμό, μελέτη και δομικό χαρακτηρισμό αυτοοργανωμένων πεπτιδίων τα οποία να επιδέχονται φωτοδόμηση και θα χρησιμοποιηθούν ως ικριώματα ιστοτεχνολογίας.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών)
·         Διπλωματική εργασία σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως αυτοοργάνωση βιολογικών υλικών
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού, ειδικά ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης και σάρωσης  
Επιθυμητά προσόντα
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 12 μήνες
Προϋπολογισμός ανα θέση: 13.376,25 ευρώ
 
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 12/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr) τηλ. 2810-394095
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 

 Project Members
Prof. Anna Mitraki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  3/6/2014
BL
BR