ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ANTI-SIC

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Konstantinos Zekentes

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Anti-SiC-Ανάπτυξη Νέων Τρανζίστορ και Αντιστροφέα Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Χρήση Καρβιδίου του Πυριτίου’ το οποίο ανήκει στη δράση ‘ΓΓΕΤ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα και έναν (1) βοηθό έρευναςAbstract

SYNERGASIA

 Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη τρανζίστορ καρβιδίου του πυριτίου (SiC) τα οποία θα ενσωματωθούν σε ένα νέο αντιστροφέα ισχύος με εφαρμογή στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το ΙΤΕ στα πλαίσια του έργου θα αναπτύξει (κατασκευή, προσομοίωση και ανάλυση) τρανζίστορ ισχύος SiC JFETs.

 
Απαιτούμενα Προσόντα-Θέση μεταπτυχιακού φοιτητή
·         Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού με βαθμό >7
·         Eμπειρία στην ανάλυση μικροηλεκτρονικών διατάξεων
  
Απαιτούμενα Προσόντα-Θέση υποψήφιου διδάκτορα
·         Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού με βαθμό
·         Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
·         Eμπειρία στη μοντελοποίηση TCADδιατάξεων SiC
 
Απαιτούμενα Προσόντα-Θέση βοηθού έρευνας
·         Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού με βαθμό >6.5
·         Eμπειρία στην ανάλυση μικροηλεκτρονικών διατάξεων και στο packaging
 
Διάρκεια συνεργασίας για όλες τις θέσεις: 5 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/07/2014
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Κωνσταντίνο Ζεκεντέ (zekentesk@iesl.forth.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση – πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης ενότητας του έργου, στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Κωνσταντίνο Ζεκεντέ (zekentesk@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-394108
 
 Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
 
 Διαδικασία Επιλογής
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη μίας θέσης μεταπτυχιακού φοιτητή, μιας θέσης υποψήφιου διδάκτορα και μιας θέσης βοηθού έρευνας στο πλαίσιο του έργου ‘Anti-SiC-Ανάπτυξη Νέων Τρανζίστορ και Αντιστροφέα Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Χρήση Καρβιδίου του Πυριτίου’ το οποίο ανήκει στη δράση ‘ΓΓΕΤ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, και προκυρήχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ - ΙΤΕ και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:
 
Α) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη βαθμολογία κλίμακας 1-100 που θα προκύψει από τα παρακάτω:
Προσόντα θέσης μεταπτυχιακού
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού με βαθμό >7
60
Βαθμός
Eμπειρία στην ανάλυση μικροηλεκτρονικών διατάξεων
40
Διάρκεια Εμπειρίας
Προσόντα θέσης υποψήφιου διδάκτορα
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού
30
Βαθμός
Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
50
Συνάφεια με το αντικείμενο
Eμπειρία στη μοντελοποίηση TCADδιατάξεων SiC
20
Διάρκεια Εμπειρίας
Προσόντα θέσης βοηθού έρευνας
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Διπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού με βαθμό >6.5
60
Βαθμός
Eμπειρία στην ανάλυση μικροηλεκτρονικών διατάξεων και στο packaging
40
Διάρκεια Εμπειρίας
(Β) Η ανακοίνωση της επιλογής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙHΔΛ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με γραπτή αίτησή τους προς τη γραμματεία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ITE/IHΔΛ), μέσα στο χρονικό διάστημα εώς και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης (α) στους ατομικούς φακέλους και στον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του ΙΗΔΛ του ΙΤΕ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η επιτροπή θα ζητήσει από τον
επιλεχθέντα υποψήφιο/επιλεχθείσα υποψήφια την αποδοχή της θέσης εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών καθώς και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα αντίγραφα). Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε συμφωνούν με αυτά που είχαν υποβληθεί κατά την αίτηση, ο επιλεχθείς υποψήφιος θα αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται εως ότου η θέση καλυφθεί. Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης, η διαδικασία θα κηρύσσεται άγονη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. Konstantinos Zekentes


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  2/6/2014
BL
BR