Μία θέση βοηθού έρευνας στο έργο Skin DOCTor

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Giannis Zacharakis
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Skin-DOCTor» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι -  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους,  ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευνας για την «Οπτική Υπολογιστική Τομογραφία Διάχυσης για την προ-ιστολογική εξέταση μελαγχρωματικών βλαβών δέρματος»


Abstract

ARISTEIES

 Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο “InvivoOpticalImaging”, του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το αντικείμενο της εργασίας  αφορά την πειραματική υποστήριξη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλινικού συστήματος οπτικής βιοψίας και ανάπτυξη του λογισμικού για το χαρατκηρισμό μελαχρωματικών βλαβών του δέρματος.

Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο φυσικών επιστημών
·         Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην οπτοηλεκτρονική
·         Εμπειρία στην ανάπτυξη τομογραφικών διατάξεων
·         Εμπειρία στην ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων
·         Εμπειρία στη χρήση λωσσών προγραμματισμού Matlab και Labview
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συενργασίας: 01/07/2014
Χρονική Διάρκεια: Η συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι για τρεις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 08/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Ιωάννη Ζαχαράκη.(zahari@iesl.forth.gr).
Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα Ιωάννη Ζαχαράκη. (zahari@iesl.forth.gr). τηλ. 2810-391922
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
 
Διαδικασία Επιλογής
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Skin-DOCTor» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), που προκυρήχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ - ΙΤΕ και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:
 
(Α) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη βαθμολογία κλίμακας 1-100  που θα προκύψει από τα παρακάτω:
 
Προσόντα
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
20
Βαθμός/Συνάφεια με το αντικείμενο του έργου
Μεταπτυχιακός Τιτλος Εξειδίκευσης στην Οπτοηλεκτρονική
30
Βαθμός/Συνάφεια με το αντικείμενο του έργου
Εμπειρία στην ανάπτυξη τομογραφικών διατάξεων
20
Διάρκεια ενασχόλησης και χρήσης των διατάξεων στα πλαίσια ερευνητικών projects
Εμπειρία στην ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων
15
Διάρκεια ενασχόλησης με την ανάλυση
Εμπειρία στην χρήση γλώσσας προγραμματισμού Matlab και Labview
15
Διάρκεια χρήσης των γλωσσών στα πλαίσια ερευνητικών projects
 (Β) Η ανακοίνωση της επιλογής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙHΔΛ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με γραπτή αίτησή τους προς τη γραμματεία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ITE/IHΔΛ), μέσα στο χρονικό διάστημα εώς και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης (α) στους ατομικούς φακέλους και στον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του ΙΗΔΛ του ΙΤΕ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η επιτροπή θα ζητήσει από τον
επιλεχθέντα υποψήφιο/επιλεχθείσα υποψήφια την αποδοχή της θέσης εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών καθώς και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα αντίγραφα). Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε συμφωνούν με αυτά που είχαν υποβληθεί κατά την αίτηση, ο επιλεχθείς υποψήφιος θα αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται εως ότου η θέση καλυφθεί. Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης, η διαδικασία θα κηρύσσεται άγονη.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
 
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 

 Project Members
Dr. Giannis Zacharakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  30/5/2014
BL
BR