ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'ProGreeC'

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Anna Mitraki
Download Related Documents

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προσθήκη λειτουργικών ιδιοτήτων σε πρωτεϊνικά ικριώματα: Ανάπτυξη τεχνητών ενζύμων για Πράσινη Χημεία - ProGreeC» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) υποψήφιο διδάκτοραAbstract

Το αντικείμενο του έργου της θέσης αφορά  στη παραγωγή & χαρακτηρισμό υβριδικών πρωτεϊνικών υλικών για χρήση ως ικριωμάτων ανάπτυξης τεχνητών ενζύμων.

Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
·         Μεταπτυχιακός τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο (Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοϋλικά)
·         Εμπειρία σε έκφραση και παραγωγή πρωτεϊνών σε βακτηρίδια, καθώς και σε τεχνικές χημικής τροποποίησης πρωτεϊνών 
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/07/2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 12 μήνες
 
 
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και τις 06/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).
 

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
Προαιρετικά:
·         Bεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή συστατικές επιστολές που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο Καθ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr) τηλ. 2810-394095
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
 
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Anna Mitraki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  23/5/2014
BL
BR