ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D-NEUROSCAFFOLDS

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Achilleas Gravanis
Download Related Documents

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «3DNEUROSCAFFOLDS - Τρισδιάστατα ικριώματα υποδοχής νευρικών βλαστικών κυττάρων: αναπτύσσοντας Νευροεμφυτεύματα και Νευροαισθητήρες.» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας ««Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes»», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) υποψήφιους διδάκτορες.Abstract

Θέση 1

Το αντικείμενο του έργου αφορά ‘Ηλεκτροφυσιολογική καταγραφή νευρώνων και προσομοίωση βιολογικών διεργασιών μνήμης και μάθησης’
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με Νευροεπιστήμες
·         Εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους απομόνωσης εγκεφάλου από μυες
·          Ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές patch-clamp, υπολογιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωση νευρώνων
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Θέση 2
Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη με χρήση Λέιζερ τρισδιάστατων μικρο/νανο-ικριωμάτων, καθώς και την ενεργοποίησή τους με αγώγιμες επιστρώσεις προκειμένου να υποδεχθούν καλλιέργειες Νευρικών Bλαστικών Kυττάρρων (ΝΒΚ), για τη μελέτη της βιολογίας και της νευροχημείας του πολλαπλασιασμού των ΝΒΚ.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με βιοιατρικές επιστήμες
·         Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές in-vivoχαρακτηρισμού (μελέτη δοσιμέτρησης, μελέτη κινητικής)
Επιθυμητά προσόντα
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
·         Εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών έργων
 

Τόπος Εκτέλεσης Έργων: Ηράκλειο Κρήτης

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01-05-2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου για τη θέση 1 και 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για τη θέση 2
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αναφέροντας οπωσδήποτε τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι και τις 22/04/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στους επιστημονικούς υπεύθυνους του προγράμματος Καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη (gravanis@med.uoc.gr) και Δρα Εμμανουήλ Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα. E. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391274
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (3) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ

 

ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Achilleas Gravanis
Dr. Emmanuel Stratakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  8/4/2014
BL
BR