ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Elias Aperathitis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ – Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευνας, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου μαστερ.

 Abstract

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη λεπτών υμενίων οξειδίων και αζωτούχων μετάλλων (χρωμογενών, διάφανων, κλπ), απλών ή πολυστρωματικών με την μέθοδο εναπόθεσης sputtering πάνω σε σκληρά και εύκαμπτα υποστρώματα και χαρακτηρισμό των δομικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων τους και ανάλυση των αποτελεσμάτων τόσο σαν λεπτά φιλμ αλλά και των οπτο-ηλεκτρονικών τους διατάξεων.

 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών (Master) σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Μηχανική (Engineering)
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές ανάπτυξης (ιδίως με sputtering), χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων και ανάλυση των φυσικών σταθερών των υλικών αλλά και χαρακτηρισμό οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων αποτελούμενων από τα υλικά αυτά
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) και επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας.
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Γνώση και εμπειρία στις τάσεις, απαιτήσεις αλλά και τα προβλήματα της σύγχρονης τεχνολογίας
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Εμπειρία στη χρήση χώρων ελεγχόμενης καθαρότητας (clean-rooms) και κατεργασία δειγμάτων (processing)
·         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας δεδομένων, σχεδίασης και υπηρεσιών διαδικτύου
·         Ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης πειραματικών αποτελεσμάτων σε μορφή έκθεσης (report)
·         Ικανότητα οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 15/05/2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 16 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
 
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 30/04/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Ηλία Απεραθίτη (eaper@physics.uoc.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Bεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή συστατικές επιστολές που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο,Δρα Ηλία Απεραθίτη (eaper@physics.uoc.gr), τηλ. 2810-394123
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος / Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. Elias Aperathitis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  16/4/2014
BL
BR