ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'PHOTOPEPMAT'

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Anna Mitraki
Download Related Documents
(ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ)
 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Σχεδιασμός, παραγωγή, και φωτο-δόμηση αυτοοργανωμένων πεπτιδίων και πρωτεϊνών που προορίζονται για εφαρμογές βιοϋλικών «PHOTOPEPMAT», το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.


Abstract

ARISTEIES

 Το αντικείμενο του έργου της θέσης αφορά  την φωτοδόμηση αυτοοργανωμένων πεπτιδικών ικριωμάτων με τεχνικές λέιζερ.

Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών)
·         Διπλωματική εργασία σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο,  όπως φωτοδόμηση  υλικών, ή μη γραμμική λιθογραφία
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές λεϊζερ
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Προϋπολογισμός αμοιβής: 500 ευρώ μηνιαίως
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: 1 Μαίου 2014
Χρονική Διάρκεια: Η συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι για 10 μήνες
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 14 Απριλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο του προγράμματος Δρα. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr). τηλ. 2810-394095
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Anna Mitraki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  31/3/2014
BL
BR