ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Pavlos Savvidis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΕΝΥΛ - Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση των Προηγμένων Ενεργειακων Υλικων (Νανοτεχνολογία, Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική)», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα.

 Abstract

 

Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθούν ηλεκτρικά αντλούμενες υβριδικές δομές μικροκοιλοτήτων. Βασισμένες στην καλά-αναπτυγμένη τεχνολογία μη-οργανικών ημιαγωγών GaAsσε συνδυασμό με οργανικούς ημιαγωγούς, οι υβριδικές αυτές δομές επιτρέπουν την αξιοποίηση ιδιαίτερα αξιοσημείωτων οπτικών ιδιοτήτων οργανικών ημιαγωγών για επίτευξη ισχυρής σύζευξης ύλης-φωτός. Ταυτόχρονα η ηλεκτρική άντληση οργανικού ενεργού υλικού, μπορεί να επιτευχθεί μέσω αποτελεσματικής άντλησης GaAs ημιαγωγού και ανταλλαγή ενεργείας μέσω πολαριτονίου.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
       1.    Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης υλικών
  1. Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης (M.Sc.) σε θέματα νανοτεχνολογίας
  2. Εμπειρία σε οπτικές πειραματικές τεχνικές
  3. Εμπειρία χρήσης Η/Υ για αυτοματοποιημένες μετρήσεις
  4.  Άριστη γνώση Αγγλικών
  5. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Ημερομηνία έναρξης: 15/04/2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και τις 4 Απριλίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψη κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Παύλο Σαββίδη (psav@materials.uoc.gr)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης ενότητας του έργου, Καθηγητή Παύλο Σαββίδη (psav@materials.uoc.gr), τηλ. 2810-395115
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
 

ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Pavlos Savvidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  21/3/2014
BL
BR