ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'ΕΞΟΘΕΡΜΟ'

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. George Kiriakidis
Download Related Documents

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Έξυπνα & Οικονομικά Θερμοχρωμικά Παράθυρα για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια-ΕΞΟΘΕΡΜΟ» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευνας, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Master.Abstract

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων (θερμοχρωμικών, διάφανων, κλπ) με την μέθοδο εναπόθεσης sputtering πάνω σε σκληρά και εύκαμπτα υποστρώματα, χαρακτηρισμό των δομικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων τους και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών (Master) σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Μηχανική (Engineering)
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές ανάπτυξης (ιδίως με sputtering) και χαρακτηρισμού λεπτών υμενίων καθώς και ανάλυση των φυσικών σταθερών των υλικών
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) και επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Εμπειρία στη χρήση χώρων ελεγχόμενης καθαρότητας (clean-rooms) και κατεργασία δειγμάτων (processing)
·         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας δεδομένων, σχεδίασης και υπηρεσιών διαδικτίου
·         Ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης πειραματικών αποτελεσμάτων σε μορφή έκθεσης (report)
·         Ικανότητα οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/05/2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 11 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Υποβολή Αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και τις 04/04/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Γ. Κυριακίδη (kiriakid@iesl.forth.gr).

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·     Bεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας / συστατικές επιστολές που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Καθ. Γ. Κυριακίδη (kiriakid@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391271
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. George Kiriakidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  20/3/2014
BL
BR