ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Alexandros Lappas
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να καλύψει δύο (2) θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού έρευνας.

 Abstract

Θέση 1

Το αντικείμενο της θέσης αφορά τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη λογισμικού και διατάξεις διασύνδεσης οργάνων σε πειραματικούς σταθμούς εργασίας, μετρητικών και διαγνωστικών συστημάτων για τα εργαστήρια Υλικών και Διατάξεων.
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολής Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών/ Εφαρμογών (π.χ. Φυσικής / Πληροφορικής / Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας κ.α.)
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε σχετικό πεδίο είναι επιθυμητός
·         Εμπειρία σε διασύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και επιστημονικών οργάνων με Η/Υ σε πειραματικούς σταθμούς
·         Εμπειρία προγραμματισμού στο γραφικό περιβάλλον λογισμικού Labview
 
Θέση 2
Το αντικείμενο της θέσης αφορά τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και χρήση πειραματικών σταθμών εργασίας και συστημάτων λέιζερ για το εργαστήριο επεξεργασίας επιφανειών.
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο ΑΕΙ στην Επιστήμη Υλικών
·         Εμπειρία σε τεχνικές επεξεργασίας επιφανειών προηγμένων υλικών
·         Εμπειρία στη σύνθεση και στη φωτοχημική τροποποίηση υλικών
 
 
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 7 Απριλίου 2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αναφέροντας οπωσδήποτε τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψη κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Αλέξαδρο Λάππα (lappas@iesl.forth.gr)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Συντομο Βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
Προαιρετικά δικαιολογητικά:
·         Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα. Αλέξανδρο Λάππα (lappas@iesl.forth.gr), τηλ. 2810-391344.
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. Alexandros Lappas
Dr. Constantinos Kalpouzos


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  17/3/2014
BL
BR