ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Spiros Anastasiadis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά (ΠΡΟΕΝΥΛ)» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», αναζητά έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα

 Abstract

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών και την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των νανοϋβριδίων καθώς και της μορφολογίας και της δυναμικής των πολυμερικών αλυσίδων παρουσία των νανοπροσθέτων.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών, ή Χημικής Μηχανικής
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Χημική Μηχανική
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
·         Γνώση χρήσης Η/Υ
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία
·        Προηγούμενη ενασχόληση και μελέτη συστημάτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης και πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών
·         Γνώση πειραματικών τεχνικών για το δομικό, μορφολογικό και φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών καθώς και την μελέτη της δυναμικής πολυμερικών αλυσίδων
·         Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Προϋπολογισμός: Θα κοινοποιηθεί σε προσωπική επικοινωνία με τον Υ.Δ.
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: 01/04/2014
Χρονική Διάρκεια: 16 μήνες
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι και τις 21/03/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·        Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Καθ. Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391466
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ X. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

 Project Members
Prof. Spiros Anastasiadis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  7/3/2014
BL
BR