ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D-NEUROSCAFFOLDS

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Emmanuel Stratakis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «3D NEUROSCAFFOLDS: 3Δ (Τρισδιάστατα) ικριώματα υποδοχής νευρικών βλαστικών κυττάρων: αναπτύσσοντας Νευροεμφυτεύματα και Νευροαισθητήρες.» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας ««Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes»», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα

 Abstract

 Το αντικείμενο του έργου αφορά ανάπτυξη με χρήση Λέιζερ τρισδιάστατων μικρο/νανο-ικριωμάτων, προκειμένου να υποδεχθούν καλλιέργειες Νευρικών Bλαστικών Kυττάρρων (ΝΒΚ), στοχεύοντας στην δημιουργία μιας τεχνητής πλατφόρμας που προσομοιάζει τον φυσιολογικό ιστό, για τη μελέτη της βιολογίας και της νευροχημείας του πολλαπλασιασμού των ΝΒΚ.

 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με τη δημιουργία ικριωμάτων μηχανικής ιστών
·         Εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους ανοσοιστοχημείας
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης
 
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01-04-2014
 
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: Η συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου.
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 15/03/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr , υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη (gravanis@med.uoc.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της  προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Bεβαιώσεις εργαστηριακής εμπειρίας / συστατικές επιστολές που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα. E. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391274
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Achilleas Gravanis
Dr. Emmanuel Stratakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  28/2/2014
BL
BR