ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART-SURF

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Spiros Anastasiadis
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμερικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ενδιαφέρεται να καλύψει τρεις (3) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

 Abstract

Θέση 1 – Αντικείμενο

Το αντικείμενο της θέσης αφορά την δημιουργία και βελτιστοποίηση επιφανειών με χαρακτηριστική μακρο-/μικρο-/νανο-δόμηση καθώς και την μελέτη των ιδιοτήτων των υπό ανάπτυξη επιφανειών.
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Χημικής Μηχανικής
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Χημική Μηχανική
Επιθυμητά Προσόντα
·         Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία
·         Γνώση πειραματικών τεχνικών για το δομικό, μορφολογικό, επιφανειακό, και φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών
·         Προηγούμενη ενασχόληση και μελέτη συστημάτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης και ιδιαίτερα επιφανειών
 
Θέση 2 – Αντικείμενο
Το αντικείμενο του έργου της θέσης αφορά την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό αποκρίσιμων πολυμερών με ακραίες λειτουργικές ομάδες και την μελέτη των ιδιοτήτων τους. 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών, ή Χημικής Μηχανικής
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Φυσική, Χημική Μηχανική
Επιθυμητά Προσόντα
·         Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία με έμφαση στην ενασχόληση σε εργαστήρια σύνθεσης χαλαρών υλικών
·         Προηγούμενη ενασχόληση και μελέτη συστημάτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης
·         Γνώση πειραματικών τεχνικών για το δομικό, μορφολογικό, επιφανειακό, και φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών
 
Θέση 3 - Αντικείμενο
Το αντικείμενο του έργου της θέσης αφορά την ανάπτυξη αποκρίσιμων πολυμερικών ψηκτρών καθώς και την μελέτη τόσο των ιδιοτήτων τους όσο και της συμπεριφοράς των επιφανειών τις οποίες θα τροποποιήσουν
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Χημικής Μηχανικής
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Φυσική, Χημική Μηχανική
Επιθυμητά προσόντα
·         Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία με έμφαση σε εργαστήρια σύνθεσης ή/και μελέτης συστημάτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης ή/και σε εργαστήρια μελέτης συστημάτων επιφανειών, διεπιφανειών & λεπτών υμενίων
·         Γνώση πειραματικών τεχνικών για το δομικό, μορφολογικό, επιφανειακό, και φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό υλικών
 
Οι υποψήφιοι και των τριών θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
-          άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
-          γνώση χρήσης Η/Υ
-          εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Προϋπολογισμός: Θα κοινοποιηθεί σε προσωπική επικοινωνία με τους υποψήφιους διδάκτορες
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/04/2014
Χρονική Διάρκεια: 16 μήνες
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι και τις 14/03/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, Καθηγητή Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr) αναφέροντας απαραιτήτως τη θέση (1, 2, ή 3) για την οποία ενδιαφέρονται.

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Συστατικές επιστολές / βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Καθ. Σπύρο Χ. Αναστασιάδη (spiros@iesl.forth.gr), τηλ. 2810-391466, 391304
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνες που κρίνονται πιο κατάλληλες βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης για την κάθε θέση. Σημειώνεται πως τα κριτήρια έχουν διαφορετική βαρύτητα για τις τρεις θέσεις λόγω των διαφορετικών αντικειμένων (δείτε το Παράρτημα).
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί οι επιλεχθέντες θα αποκλείονται.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ X. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Spiros Anastasiadis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  28/2/2014
BL
BR