ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'PHOTOPEPMAT'

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Anna Mitraki
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Σχεδιασμός, παραγωγή, και φωτο-δόμηση αυτοοργανωμένων πεπτιδίων και πρωτεϊνών που προορίζονται για εφαρμογές βιοϋλικών «PHOTOPEPMAT» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ενδιαφέρεται να καλύψει δυο (2) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

 Abstract
ARISTEIES

 

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά τον σχεδιασμό, μελέτη και δομικό χαρακτηρισμό αυτοοργανωμένων πεπτιδίων τα οποία να επιδέχονται φωτοδόμηση και θα χρησιμοποιηθούν ως ικριώματα ιστοτεχνολογίας.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών)
·         Διπλωματική εργασία σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως αυτοοργάνωση βιολογικών υλικών
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού, ειδικά ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης και σάρωσης   
Επιθυμητά προσόντα
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Προϋπολογισμός: 500 ευρώ μηνιαίως
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: 15 Μαρτίου 2014
Χρονική Διάρκεια: Η συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου.
Υποβολή Προτάσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 28/02/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο του προγράμματος Δρα. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρηξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο, Δρα Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr). τηλ. 2810-394095
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Anna Mitraki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  11/2/2014
BL
BR