ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Skin-DOCTor

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Giannis Zacharakis
Download Related Documents
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Skin-DOCTor» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι -  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευνας για την "Οπτική Υπολογιστική Τομογραφία Διάχυσης για την προ-ιστολογική εξέταση μελαγχωματικών βλαβών δέρματος"


Abstract

ARISTEIES

 

 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο “InvivoOpticalImaging”, του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το αντικείμενο της εργασίας  αφορά την πειραματική υποστήριξη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλινικού συστήματος οπτικής βιοψίας και ανάπτυξη του λογισμικού για το χαρακτηρισμό μελαχρωματικών βλαβών του δέρματος.
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
·         Ειδίκευση στην Οπτική
·         Εμπειρία στην ανάπτυξη οπτικών συστημάτων και αλγορίθμων απεικόνισης και επεξεργασίας εικόνας
·         Εμπειρία χρήσης γλώσσας προγραμματισμού Matlab, C/C++
·         Εμπειρία στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, Zeemax
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συενργασίας: 01/03/2014
Χρονική Διάρκεια: Η συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
Υποβολή Προτάσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 20/02/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Ιωάννη Ζαχαράκη.(zahari@iesl.forth.gr).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρηξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρα Ιωάννη Ζαχαράκη. (zahari@iesl.forth.gr). τηλ. 2810-391922
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. Giannis Zacharakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  6/2/2014
BL
BR