ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'OSTEOBIOMIMESIS'

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Chatzinikolaidou
Download Related Documents

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «In vitro αξιολόγηση οστεοεπαγωγικών βιομιμητικών και πολυμερικών σύνθετων βιοϋλικών-ικριωμάτων για ανάπλαση οστίτη ιστού» το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «Δράση Αριστεία ΙΙ», αναζητεί έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα

 Abstract
ARISTEIES

 

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών για βιολογικό έλεγχο κυτταροτοξικότητας, και μελέτης κυτταρικής προσκόλλησης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης.  
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Θετικών Επιστημών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως η Επιστήμη Υλικών, η Βιολογία, ή  Χημεία
·         Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές χρήσης κυτταροκαλλιέργειας
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: θα κοινοποιηθεί σε προσωπική επικοινωνία
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1 Μαρτίου 2014
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η συγκεκριμένη σύμβαση θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου.
 
Υποβολή Προτάσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 20/2/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο του προγράμματος Δρα. Μαρία Χατζηνικολαΐδου (mchatzin@materials.uoc.gr).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρηξης)
·         Βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·     Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο, Δρα. Μαρία Χατζηνικολαΐδου (mchatzin@materials.uoc.gr) τηλ. 2810-394276
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. Maria Chatzinikolaidou


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  6/2/2014
BL
BR