ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ (POST-DOC)

PostDoc Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Vamvakaki
Download Related Documents

(ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ)

ARISTEIES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «NILES» (Nanowire Innovative Light Emitting Devices and Solar Cells) το οποίο εντάσσεται στo επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΣΠΑ 2007-2013)» και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή (post-doc)


Abstract

Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά την χημική τροποποίηση ετεροδομών GaN και GaAs με ενεργά οργανικά μόρια και το χαρακτηρισμό των τροποποιημένων ετεροδομών. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ικανότητας διαβροχής των ετεροδομών από οργανικά υλικά καθώς και η ενίσχυση του φαινομένου του FRETστο σύστημα για χρήση τους σε διατάξεις OLED.  
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Χημείας/Χημικής Μηχανικής/Επιστήμης Υλικών
·         Μεταπτυχιακός Τίτλος/Διδακτορικό σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο, όπως Χημεία, Επιστήμη Υλικών
·         Εμπειρία σε μεθόδους χημικής τροποποίησης επιφανειών και τεχνικών χαρακτηρισμού επιφανειών
 
Επιθυμητά προσόντα
·         Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Προϋπολογισμός: 26.400 €
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/03/2014
Χρονική Διάρκεια Συνεργασίας: 12 Μήνες
Υποβολή Προτάσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 15/02/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στην επιστημονική υπεύθυνο Δρα. Μαρία Βαμβακάκη (vamvakak@iesl.forth.gr).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στο τέλος της προκήρηξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·      Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονική υπεύθυνο, Δρα. Μαρία Βαμβακάκη (vamvakak@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-545019
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

 

 Project Members
Prof. Maria Vamvakaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  24/1/2014
BL
BR