Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα για το πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ ΒΙΟΣΥΣ

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. George Filippidis
Download Related Documents

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
 
Κωδ. Έργου:
Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων ΒΙΟΣΥΣ
    ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ»

 Abstract

 To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Βιολογίας Συστημάτων (ΒΙΟΣΥΣ) το οποίο εντάσσεται στηνπράξη “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να καλύψει μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

 
Αντικείμενο Έργου
Διερεύνηση βασικών βιολογικών διεργασιών και λειτουργιών με χρήση καινοτόμων απεικονιστικών τεχνικών. Συνδυαστική απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο με χρήση μη γραμμικής μικροσκοπίας και οπτικής τομογραφίας φθορισμού.Ολοκληρωμένη λειτουργική απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων invivo. Νανοχειρουργική.
Απαιτούμενα Προσόντα
  • Πτυχίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής σχολής
·         Τουλάχιστον ένα (1) έτος εργαστηριακής εμπειρίας
·         Ειδίκευση στον επιστημονικό τομέα της Βιοφωτονικής
Επιθυμητά προσόντα
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό ερευνητικό τομέα.
·         Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
·         Άριστη γνώση Αγγλικών
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Ύψος υποτροφίας: 750€/μηνιαίως
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 1-2-2014
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η συγκεκριμένη σύμβαση θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου.
 
Υποβολή Προτάσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 31/12/2013 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση atsigkri@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Γεώργιο Φιλιππίδη (filip@iesl.forth.gr).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (ακολουθεί στο τέλος της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αγγελική Τσιγκρή (atsigkri@iesl.forth.gr ) τηλ. 2810-391304
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Δρ. Γεώργιο Φιλιππίδη (filip@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391320
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς θα αποκλείεται.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. George Filippidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  16/12/2013
BL
BR