ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXODIAGNOS

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Maria Farsari
Download Related Documents

Α.Π. 1110


ERANET


Abstract
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Selective express tumor diagnostic with narrow band nanophotonic structures, EXODIAGNOS» με κωδικό ΟΠΣ Τ3ΕΡΑ-00105, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETS» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑ145/1 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017Ε14510031 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής/ Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη ή θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνο ή μίσθωση έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Download Related Documents"

 

 


Project Members
Dr. Maria Farsari


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  22/11/2017
BL
BR